Podmínky užívání

Úvod

Tyto Podmínky upravují podmínky užívání internetových stránek Katalog firem na adrese www.firmnet.cz (dále jen "Katalog firem") třetími osobami (dále jen "Podmínky"). 

Návštěvníci stránek www.firmnet.cz, kteří navštívili stránky poprvé nebo se s Podmínkami ještě neseznámili, by tak měli učinit před započetím užívání Katalogu firem.

Majitelem, zřizovatelem a provozovatelem Katalogu firem na adrese www.firmnet.cz je Miroslav Baka, který je oprávněn v souladu s právními předpisy k jejich provozování a šíření.

Obsah Katalogu firem

Katalog firem poskytuje informace o firmách. Obsah Katalogu firem je vytvářen registrovanými uživateli (dále jen Uživatel), kteří vyplňují informace o vlastní firmě nebo se souhlasem zaměstnavatele o firmě kde jsou zaměstnáni. Uživatel vložením informací o firmě do Katalogu firem uděluje souhlas se zveřejněním textů, obrázků (logo firmy) a polohy firmy na mapě v Katalogu firem na adrese www.firmnet.cz.

Uveřejnění jakékoliv informace, služby, dat, sdělení nebo reklamy v Katalogu firem není svou povahu nabídkou, doporučením nebo jiným stanoviskem ze strany Firmy Miroslav Baka ve vztahu k takovéto informaci, službě, datům, sdělení nebo reklamě. Obsah Katalogu firem není svou povahou výzvou, podnětem nebo návrhem na uzavření smlouvy nebo jakýchkoliv transakcí.

Autorská práva a ochranné známky

Jakékoliv užití Katalogu firem nebo jeho části pro jinou než firemní potřebu, zejména další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je možné jen s písemným souhlasem provozovatele a v těchto případech vždy musí být Katalog firem uveden jako zdroj. Bez souhlasu a uvedení zdroje není povolena jakákoli další publikace, přetisk nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného v Katalogu firem, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.

Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru Katalogu firem. Užití mimo osobní nebo firemní potřebu je neoprávněným zásahem do práv firmy Miroslav Baka a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu Katalogu firem.

Vyloučení odpovědnosti a záruk

Každý návštěvník nebo registrovaný uživatel užívá Katalog firem na vlastní riziko.

Firma Miroslav Baka neodpovídá za:

  • správnost obsahu Katalogu firem
  • úplnost obsahu Katalogu firem
  • aktuálnost obsahu Katalogu firem
  • jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním Katalogu firem
  • škody vzniklé z důvodu jejich částečné nebo úplné nefunkčnosti

Firma Miroslav Baka nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování Katalogu firem a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

Odkazy a propojení s jinými stránkami na internetu

Firma Miroslav Baka neodpovídá za obsah webových stránek, které jsou dostupné prostřednictvím Katalogu firem, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto webových stránkách. Firma Miroslav Baka neodpovídá za obsah webových stránek, ze kterých je možné se připojit na Katalog firem, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto webových stránkách.

Upozornění pro právnické osoby

Pokud se pro určitou službu jako Uživatel registruje právnická osoba, může tak učinit pouze prostřednictvím osoby, která je v souladu s jejími interními pravidly k tomu oprávněna. Firma Miroslav Baka neodpovídá za žádnou škodu nebo újmu vzniklou třetím osobám v souvislosti s tím, že registraci právnické osoby provede osoba nepovolaná.

Ochrana dat a osobních údajů

Firma Miroslav Baka jako vlastník a provozovatel Katalogu firem si plně uvědomuje práva a povinnosti dotčených osob stanovené Zákonem a respektuje zájem Uživatelů o ochranu osobních údajů. Firma Miroslav Baka chrání osobní údaje v souladu se Zákonem. Pokud při užívání Katalogu firem poskytne Uživatel osobní údaje, Firma Miroslav Baka tyto osobní údaje nepředá žádné osobě vyjma případů stanovených těmito Podmínkami nebo právními předpisy.

Firma Miroslav Baka má právo používat údaje poskytnuté Uživatelem těmito způsoby:

  • vývoj a zlepšení služeb poskytovaných Uživatelům
  • zasílání upozornění týkajících se výhradně provozu a služeb Katalogu firem

V budoucnu budou služby dále rozšiřovány v zájmu zkvalitnění poskytovaných služeb a uspokojení přání a potřeb Uživatelů. Firma Miroslav Baka je oprávněna se na Uživatele, kteří se registrovali pro určitou službu, obrátit za účelem ověření správnosti poskytnutých údajů. Údaje, u nichž bude existovat opodstatněná pochybnost o jejich správnosti, budou blokovány s tím, že pokud je nebude možné opravit nebo ověřit, popř. by takováto oprava nebo ověření bylo spojeno s neúměrnými náklady nebo obtížemi, dojde k jejich likvidaci.

Každý Uživatel, který poskytl osobní údaje, má Zákonem stanovené právo písemně požádat firmu Miroslav Baka o poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje o něm zpracovává, pokud právní předpisy nestanoví jinak. V případě, že Uživatel zjistí, že došlo k porušení povinností firmou Miroslav Baka, má právo postupovat v souladu s § 21 Zákona. Pokud se Uživatel registroval pro jakékoliv služby poskytované nebo nabízené Katalogem firem, může kdykoliv tuto registraci zrušit prostřednictvím emailu z ověřené adresy.

Cookies

Užíváním katalogu firem na adrese www.firmnet.cz dáváte souhlas k uložení cookies na Vašem zařizení. Tyto cookies můžete kdykoliv smazat pomocí internetového prohlížeče.

více o Cookies

Podmínky jsou platné a účinné od 1.8.2012.

No Internet Connection